Iskati
Seznam
Region
Region (sl)
Izdelki
Podjetje
V središču
Kontaktna oseba
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Splošni pogoji za prodajo in dostavo

1. Področje uporabe

1.1. Naslednja določila in pogoji prodaje in dobave veljajo za vse pogodbe, sklenjene med kupcem in nami v zvezi s prodajo in dostavo blaga. Veljajo tudi za vsa prihodnja poslovna razmerja, tudi če niso ponovno izrecno dogovorjena. Odstopajoča določila in pogoji kupca, ki jih izrecno ne priznavamo, nas ne zavezujejo, tudi če jim izrecno ne nasprotujemo. Naša določila in pogoji prodaje in dobave veljajo tudi, če brezpogojno izvedemo kupčevo naročilo ob zavedanju nasprotnih ali odstopajočih kupčevih pogojev.

1.2 Določila in pogoji prodaje in dobave veljajo le za podjetnike v smislu 14. člena nemškega civilnega zakonika (BGB), pravne osebe javnega prava in posebne sklade javnega prava; ne velja za potrošnike (oddelek 13 BGB).

1.3. Posamezni dogovori, sklenjeni s kupcem v posameznih primerih, imajo vedno prednost pred temi določili in pogoji prodaje in dobave. Za vsebino takih dogovorov je potrebna pisna pogodba ali pisna potrditev z naše strani.

1.4. Pravno relevantne izjave in obvestila, ki nam jih mora kupec predložiti po sklenitvi pogodbe (npr. obvestila o napakah, izjava o odstopu ali znižanju ter določitev rokov), morajo biti v besedilni obliki v skladu s 126. b členom da je BGB veljaven. To velja tudi za opustitev te klavzule v obliki besedila.

1.5. Sklicevanje na veljavnost zakonskih predpisov je zgolj za namene pojasnila. Zakonski predpisi se torej uporabljajo tudi brez takega pojasnila, razen če niso neposredno spremenjeni ali izrecno izključeni v teh določilih in pogojih prodaje in dobave.

2. Sklenitev pogodbe

2.1. Vsako naročilo kupca, ki ga lahko označimo kot ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe, lahko sprejmemo tako, da v dveh tednih pošljemo potrdilo o naročilu ali v istem roku odpremimo naročene izdelke.

2.2. Za namen preverjanja kreditne sposobnosti kupca in pod pogojem, da smo dokazali zakonit interes, bomo upravičeni pridobiti kateri koli naslov in finančne podatke v zvezi s kupcem, ki so bili shranjeni, vključno s podatki, ki jih je mogoče določiti na osnova matematičnih in statističnih metod, preko podjetij Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Nemčija; Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen, Nemčija; in Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt. Da bi omogočili odločitve o vzpostavitvi, izvedbi ali prekinitvi pogodbenega razmerja, bomo zbirali ali uporabljali verjetnostna števila, izračunana s podatki, vključno s podatki o naslovu.

2.3. Naše ponudbe so nezavezujoče in se lahko spremenijo, razen če smo izrecno navedli, da so zavezujoče. To velja tudi, če smo kupcu posredovali kataloge, tehnično dokumentacijo – risbe, načrte, izračune, sklicevanja na standarde DIN, druge opise izdelkov ali dokumente – tudi v elektronski obliki.

2.4. Sprejem z naše strani je lahko izjavljen bodisi v besedilni obliki v skladu z oddelkom 126 b BGB (npr. s potrditvijo naročila) bodisi z dostavo blaga kupcu.

2.5. Po našem najboljšem vedenju in prepričanju bomo na željo kupca poleg opisa izdelkov in navodil za montažo bomo na željo kupca opravili tudi svetovanje, vendar za to nismo obvezani. Vse podrobnosti in informacije ter kakršne koli uporabe ne odvezujejo kupca od izvajanja lastnih testov za ugotavljanje primernosti izdelkov za predvidene postopke in namene. Podatki in informacije, ki jih zagotavljamo, so nezavezujoče in ne predstavljajo ločenega pogodbenega razmerja ali dodatnih obveznosti iz sklenjene pogodbe o nakupu in dobavi, razen če ni izrecno drugače pisno dogovorjeno (zadostuje besedilni obrazec v skladu s členom 126 b nemškega civilnega zakonika (BGB)).

3. Plačilni pogoji – Cene

3.1. Če v posameznih primerih ni drugače dogovorjeno, veljajo naše trenutne cene na osnovi franko tovarna (EXW v skladu z Incoterms 2020) franko skladišče v času sklenitve pogodbe. Naše cene ne vključujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost. Znesek za davek na dodano vrednost, veljaven na datum računa, bomo na računu prikazali ločeno. Razen če je bil sklenjen dogovor o fiksni ceni, si pridržujemo pravico do razumnih prilagoditev cene zaradi sprememb plač, surovin, materiala in stroškov distribucije za dobave, opravljene tri mesece ali kasneje po sklenitvi pogodbe.

3.2. V primeru odpremne prodaje krije kupec stroške transporta franko skladišče in stroške morebitnega transportnega zavarovanja, ki ga zahteva kupec. Morebitne carine, pristojbine, davke ali druge javne dajatve krije kupec. Če je pošiljka opravljena s paletami za večkratno uporabo, se le-te posodijo kupcu; kupec se zavezuje, da bo takšne palete pravilno vrnil ali zamenjal.

3.3. Kupnina zapade v plačilo brez odbitkov v 10 dneh po izdaji računa in dobavi blaga. Gotovinski popusti niso dovoljeni, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med nami in kupcem. Plačilo se ne šteje za izvedeno, dokler zneska nimamo na razpolago.

3.4. Po izteku zgoraj navedenega plačilnega roka je kupec zamudil rok, ne da bi bil potreben poseben opomin. Nakupna cena vključuje obresti po veljavni zakonski obrestni meri med obdobjem zakasnitve plačila. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja nadaljnjih odškodninskih zahtevkov zaradi zamude.

3.5. Kupec ima pravico do pobota, tudi v primeru uveljavljanja reklamacij ali nasprotnih zahtevkov le, če so bile nasprotne terjatve pravnomočno utemeljene, priznane z naše strani ali nesporne. Kupec ima pravico za uveljavljanje pridržne pravice le v kolikor njegova nasprotna terjatev temelji na istem pogodbenem razmerju. Za vse zahtevke iz poslovnega razmerja s kupcem imamo pridržno pravico.

3.6. Če je naš zahtevek do kupnine ogrožen zaradi plačilne nezmožnosti kupca po sklenitvi pogodbe, imamo pravico zavrniti izpolnitev in po potrebi odstopiti od pogodbe z določitvijo roka (§ 321 BGB).

4. Dostava, čas izvedbe in zamude pri dostavi

4.1. Dobavni roki ali roki, ki niso bili izrecno dogovorjeni kot zavezujoči, so izključno neobvezujoči podatki. Če ni drugače dogovorjeno, se dobava izvrši franko tovarna (EXW po Incoterms 2020) iz skladišča Hermaringen, ki je tudi kraj izvedbe. Dobavni rok, ki ga določimo, začne teči šele, ko so razjasnjena tehnična vprašanja. Prav tako je kupec dolžan vse svoje obveznosti izpolnjevati pravilno in pravočasno. Pridržujemo si pravico do ugovora za izvajanje pogodbe.

4.2. V primeru, da zamuda pri dostavi, za katero smo odgovorni – v obsegu, ki ga je mogoče pripisati krivdi naših predstavnikov ali posrednikov – temelji na hudo malomarni ali namerni kršitvi pogodbe ali hudi malomarni kršitvi obveznosti v primeru kršitve materialne pogodbene obveznosti z naše strani odgovarjamo v skladu z zakonskimi določili s tem, da je naša odškodninska odgovornost v teh primerih omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.

4.3. V primeru zamude pri dostavi, za katero smo odgovorni in ki temelji izključno na krivdni kršitvi nebistvene pogodbene obveznosti, je odškodninski zahtevek kupca omejen na 25 % vrednosti blaga.

4.4. Če zaradi višje sile v celoti ali delno ne moremo izpolniti svojih obveznosti, smo oproščeni izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do prenehanja višje sile. Vendar bomo kupca o tem nemudoma obvestili, razen če mu izpolnitev pogodbe onemogoča višja sila. Nezmožnost ustrezne preskrbe s komunalnimi storitvami, kot so elektrika, ogrevanje itd., kot tudi stavke in izklopi, izbruh epidemije ali pandemije, pa tudi teroristični napadi, potresi in/ali suša – razen če so kratkotrajni ali po naši krivdi – predstavljajo dogodek višje sile. V primeru višje sile si pridržujemo pravico do prestavitve roka dostave. Pri tem kupec nima pravice odstopiti od pogodbe ali zahtevati odškodnine; naša odgovornost je izključena. Če dobava ni mogoča v razumnem roku ali če kupec verodostojno izkaže, da je kasnejša dobava zanj nesmiselna, ima pravico odstopiti od pogodbe. Kakršni koli drugi zahtevki kupca, zlasti odškodninski zahtevki, so izključeni.

5. Sprejemanje

5.1. Kupec se zavezuje, da bo izvedel vse ukrepe, ki so potrebni za prevzem naše pošiljke. Če kupec krivdno prekrši to obveznost, nam odgovarja za morebitne dodatne stroške. V takšnih primerih si tudi pridržujemo pravico do uveljavljanja nadaljnjih odškodninskih zahtevkov.

5.2. Če kupec s prevzemom dobave zamuja več kot 14 dni, bomo pisno določili 14-dnevni rok za prevzem; istočasno bomo posredovali obvestilo, da bomo v primeru neuspešne izvedbe ukrepa po izteku tega roka sprejem zavrnili. Če kupec brez izvajanja ukrepov dovoli, da mu določeno obdobje odloga poteče, smo upravičeni odstopiti od kupoprodajne pogodbe s pisno izjavo ali zahtevati odškodnino zaradi neizpolnitve. Če kupec še naprej zavrača prevzem ali očitno ne more plačati kupnine tudi po določitvi odloga, odobritev odloga ni zahtevana.

5.3. V teh primerih smo upravičeni zahtevati svoj izgubljeni dobiček v višini 10 % dogovorjene kupnine, razen če kupec dokaže, da se je za nas pojavila manjša škoda. Ne glede na to pa bomo upravičeni dokazovati in zahtevati višjo odškodnino.

6. Garancija

6.1. Zahtevki kupca zaradi napak obstajajo le, če je kupec pravilno izpolnil svoje obveznosti pregleda in obvestila o napakah v skladu s členom 377 nemškega trgovinskega zakonika (HGB). Če kupec spremeni naše izdelke, ne upošteva naših navodil za uporabo, montažo in vzdrževanje ali varnostnih navodil ali jih ne upošteva v zadostni meri ali ne uporablja delov ali potrošnega materiala, ki smo ga odobrili, naša garancijska obveznost preneha veljati, razen če kupec dokaže, da napaka ni posledica ene od teh okoliščin. V nasprotnem primeru veljajo naša navodila za namestitev in garancijski pogoji.

6.2. Če se pojavijo napake na blagu, za katere smo odgovorni, smo dolžni zagotoviti naknadno izpolnitev – pri čemer je izključena pravica kupca do odstopa od pogodbe ali znižanja kupnine (znižanje) – razen če imamo pravico zavrniti naknadno izpolnitev zaradi do izvajanja zakonskih predpisov.6.2. Če se pojavijo napake na blagu, za katere smo odgovorni, smo dolžni zagotoviti naknadno izpolnitev – pri čemer je izključena pravica kupca do odstopa od pogodbe ali znižanja kupnine (znižanje) – razen če imamo pravico zavrniti naknadno izpolnitev zaradi do izvajanja zakonskih predpisov.

6.3. Kupec nam mora odobriti razumen rok za kasnejšo izvedbo. Naknadna izvedba se lahko izvede z odpravo napake (popravilo) ali z dobavo novega blaga. V primeru odprave napak prevzamemo vse potrebne stroške, v kolikor se ti ne povečajo zaradi dejstva, da se pogodbeno blago nahaja na drugem mestu kot je kraj izvedbe. Zahtevkov za povračilo stroškov ne sprejemamo, če je naš okvarjen izdelek kombiniran z drugim predmetom tako, da se ustvari nov namen delovanja. Po naši razumni presoji bomo upravičeni določiti vrsto naknadne izvedbe. Kakršna koli nadaljnja izvedba z naše strani bo potekala brez priznanja zakonske obveznosti, razen če smo prepoznali napako. V primeru neuspešne naknadne izpolnitve lahko kupec po lastni presoji zahteva znižanje kupnine (znižanje) ali odstopi od pogodbe. Šteje se, da naknadna izboljšava ni bila uspešna po drugem neuspešnem poskusu, razen če so nadaljnji poskusi popravila ustrezni in razumni za kupca glede na naravo predmeta pogodbe.

6.4. Odškodninske zahtevke v skladu z zakonskimi določili zaradi napake lahko kupec uveljavlja le v primeru neuspešne kasnejše izvedbe. Če gre za nebistvene napake, kupec nima pravice do odškodnine ali znižanja kupnine.

6.5. Zahtevki kupca iz naslova napake na kupljenem predmetu zastarajo v 5 letih od dostave blaga kupcu, če je bilo blago uporabljeno za gradnjo v skladu z običajno rabo in je napaka posledica takšne uporabe. To velja tudi za kupčeve odškodninske ali odškodninske zahtevke namesto popravila ter za vso drugo kršenje kupčevih pravic, ki je posledica napake; vendar ne velja v primeru škode za življenje, telo ali zdravje kupca ali v primerih, ko smo odgovorni za napako zaradi naklepa ali hude malomarnosti, tudi s strani naših posrednikov.

6.6. Zahtevki iz naslova napak ne obstajajo v primeru naravne obrabe in/ali poškodb, ki nastanejo po prenosu tveganja kot posledica nepravilnega in/ali malomarnega ravnanja z neustreznimi obratovalnimi materiali in/ali neustrezne kakovosti vode ali nepravilne namestitve. Prav tako reklamacije za napake ne veljajo v primeru kemičnih in/ali elektrokemičnih vplivov na naše izdelke, razen če smo zanje odgovorni. Naša garancija in/ali odgovornost je izrečno nična, če je z našimi izdelki nameščena dodatna oprema, ki je nismo odobrili. Nasprotno velja le, če primer garancije in/ali odgovornosti očitno ne temelji na enem od zgoraj navedenih razlogov za izključitev.

7. Odgovornost

7.1. Če ni drugače navedeno v teh določilih in pogojih prodaje in dobave, vključno z naslednjimi predpisi ali ločenim pisnim dogovorom med nami in kupcem, smo odgovorni - ne glede na pravno podlago - za kršitve v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

7.2. Če namenoma ali iz hude malomarnosti kršimo pogodbeno obveznost ali iz malomarnosti kršimo bistveno pogodbeno obveznost, je naša odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo škodo, ki je značilna za pogodbo. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste obveznosti, katerih izpolnjevanje je bistveno za pravilno izvedbo pogodbe in na katerih izpolnjevanje se lahko kupec vedno zanaša. V vseh primerih drugih rahlo malomarnih kršitev obveznosti – razen tistih v poglavju 4.3. – je naša odgovornost izključena.

7.3. Določbe prejšnjih odstavkov veljajo za vse odškodninske zahtevke (zlasti za odškodnino poleg servisa in za odškodnino namesto servisa), ne glede na pravno podlago, zlasti če temeljijo na kršitvi obveznosti iz obligacijskih razmerij ali nezakonitih dejanj. Veljajo tudi za zahtevke za povračilo izvedenih izdatkov. Vendar je odgovornost za zamude pri dobavi določena izključno v skladu s 4. točko teh določil in pogojev prodaje in dobave. Ta omejitev odgovornosti ne vpliva na našo neomejeno odgovornost zaradi naklepa, hude malomarnosti, določb zakona o odgovornosti za izdelke, katerega koli jamstva ali zaradi poškodb življenja, telesa ali zdravja.

8. Pridržek lastninske pravice, uporaba naše intelektualne lastnine

8. Pridržek lastninske pravice, uporaba naše intelektualne lastnine

8.1. Za vse ilustracije, izračune, risbe in druge dokumente si pridržujemo lastništvo, avtorske pravice in druge pravice uporabe. Kupec jih lahko posreduje tretjim osebam samo z našim predhodnim pisnim soglasjem.

8.2. Predmet dobave ostane naša last do izpolnitve vseh naših zahtevkov iz poslovnega razmerja do kupca.

8.3. Kupcu je dovoljeno predelati ali preoblikovati predmet dobave ("predelava"). Obdelava bo opravljena za nas. Pridržek lastninske pravice velja za izdelke, ki nastanejo s predelavo, mešanjem ali združevanjem naših izdelkov v njihovi polni vrednosti, pri čemer se štejemo kot proizvajalec. Če je naše blago predelano, mešano ali kombinirano z izdelki tretjih oseb, ki ohranijo lastninsko pravico, pridobimo solastnino nad predelanim, mešanim ali kombiniranim blagom v sorazmerju z vrednostjo računa. V nasprotnem primeru za nastali izdelek velja enako kot za blago, dobavljeno s pridržkom lastninske pravice. Če pridobimo lastništvo ali solastništvo, bomo blago skladiščili za kupca s skrbnostjo preudarnega gospodarja.

8.4. V primeru prodaje predmeta dobave ali novega blaga, kupec s tem odstopi svoje terjatve iz naslova nadaljnje prodaje do svojega kupca z vsemi postranskimi pravicami na nas kot zavarovanje, ne da bi bila potrebna dodatna posebna izjava. To nalogo izrecno sprejemamo. Odstop se uporablja vključno z morebitnimi bilančnimi terjatvami. Vendar se dodelitev nanaša le na znesek, ki ustreza ceni predmeta dostave, ki smo jo fakturirali. Delež terjatve, ki nam je dodeljen, mora biti prednostno zadovoljen.

8.5. Če kupec združi predmet dobave ali novo blago z nepremičnino, odstopi – brez dodatnih posebnih pojasnil – tudi svoje terjatve, do katerih je upravičen kot nadomestilo za združevanje v višini zneska iz naše fakturirane cene dostavljenega elementa. Tudi to nalogo izrecno sprejemamo.

8.6. Kupec je do nadaljnjega upravičen izterjati terjatve, ki so nam bile odstopljene. Kupec mora nemudoma nakazati poplačilo terjatev, ki nam jih je odstopil do višine zavarovane terjatve. V primeru obstoja zakonitega interesa, zlasti v primeru zamude pri plačilu, začasne ustavitve plačil, uvedbe postopka zaradi insolventnosti, protesta menice ali verodostojnih dokazov o prezadolženosti ali grozeče insolventnosti kupca, smo upravičeni do preklica kupčeve pravice do prevzema. Poleg tega smo po predhodnem opozorilu in v razumnem roku upravičeni razkriti odstop kot zavarovanje, razpolagati z odstopljenimi terjatvami in zahtevati, da kupec razkrije odstop kot zavarovanje za svoje stranke. Če obstaja zakoniti interes, nam mora kupec posredovati podatke, ki so potrebni za uveljavljanje njegovih pravic zoper njegove stranke, in predati potrebne dokumente.

8.7. Dokler obstaja pridržek lastninske pravice, je kupcu prepovedano zastaviti ali prenesti nepremičnino kot jamstvo. V primeru rubeža, zaplembe ali drugih uradnih odredb ali posegov tretjih oseb nas mora kupec o tem nemudoma obvestiti. Nadaljnja prodaja predmeta dobave ali novega blaga je dovoljena samo preprodajalcem v normalnem poslovanju in le pod pogojem, da se izkupiček od predmeta dobave izplača kupcu. Kupec se mora tudi dogovoriti s stranko, da stranka pridobi lastnino šele po izvedbi tega plačila.

8.8. Če iztržljiva vrednost vseh zavarovanj, do katerih smo upravičeni, presega znesek zavarovanih terjatev za več kot 10 %, bomo na zahtevo kupca sprostili ustrezen del zavarovanj. Šteje se, da so pogoji iz prejšnjega stavka izpolnjeni, če ocenjena vrednost zavarovanj, do katerih smo upravičeni, doseže ali preseže 150 % vrednosti zavarovanih terjatev. Pri sprostitvi imamo možnost izbire med različnimi pravicami zavarovanja.

8.9. Če kupec krši svoje obveznosti – zlasti v primeru zamude pri plačilu – imamo pravico zahtevati vračilo predmeta dobave ali novega blaga brez določitve roka in/ali po potrebi odstopiti od pogodbe z določitvijo roka. Kupec se zavezuje, da bo izročil posest. Zahtevek za vračilo dobavljenega predmeta/novega blaga ne predstavlja naše odstopne izjave, razen če je to izrecno navedeno.

9. Varstvo podatkov, zaupnost

9.1 Pogodbe, sklenjene med nami in kupcem, se obdelujejo v skladu z zakonskimi določili, kot so Zvezni zakon o varstvu podatkov (BDSG), Zakon o varstvu podatkov o telemedijih (TTDSG) in Evropska splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Zagotavljamo, da bodo shranjeni podatki shranjeni le za interno uporabo. V nasprotnem primeru bodo podatki posredovani samo zunanjim ponudnikom storitev v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Po potrebi bomo sklenili ločene pogodbe, v katerih se zunanji ponudniki storitev zavežejo k spoštovanju veljavnih zakonskih predpisov. Kot del našega zakonitega interesa si izmenjujemo kreditne informacije znotraj INDUS Holding AG, Kölner Straße 32, 51429 Bergisch Gladbach in tamkajšnjih povezanih družb, kot tudi z agencijami za poročanje o kreditih. V tem kontekstu se sklicujemo na trenutno izjavo o varstvu podatkov, objavljeno na našem domačem spletnem mestu www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

9.2. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta z informacijami in podatki iz medsebojnega poslovnega razmerja ravnali zaupno. V primeru kršitve si pridržujemo pravico zahtevati odškodnino in kazensko ukrepati.

9.3. Obveznost zaupnosti do kupca ne velja za z nami povezana podjetja v smislu 15. člena AktG ali v primeru, da je vsebina pogodbe/informacije že znana ali splošno dostopna.

10. Kraj pristojnosti, izbira prava

10.1. Kraj izvedbe in pristojnost za dobave in plačila ter za vse spore med nami in kupcem, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih med nami in kupcem, je naš kraj poslovanja. Enako velja za čezmejne dobave, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij. Vendar pa imamo tudi pravico tožiti kupca v njegovem splošnem kraju pristojnosti.

10.2. Za razmerja med pogodbenima strankama se uporablja izključno pravo Zvezne republike Nemčije. Izključena je uporaba mednarodnih konvencij o nakupu premičnin in Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

10.3. Nemška različica velja izključno za vsebino naših Splošnih določil in pogojev prodaje in dobave, tudi če obstajajo različice v drugih jezikih.

11. Razno

11.1. Če bi posamezne določbe teh Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev bile ali postale v celoti ali delno neveljavne, nične ali neizvršljive, to ne vpliva na veljavnost preostalih Splošnih določil in pogojev prodaje in dobave.

11.2. Stranki soglašata, da je treba namesto neveljavne, nične ali neizvršljive določbe oblikovati učinkovito in izvršljivo določbo, katere učinek se čim bolj približa ekonomskemu cilju, ki sta ga pogodbeni stranki želeli doseči z neučinkovito, nično ali neizvršljivo določbo.

Datum: junij 2023